Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia żłobka w Krakowie, ul. Górników 68 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie” nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0035/17, Działanie 8.5 RPO WM 2014-2020

Poniedziałek 9 lipca 2018
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 8.5.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, które przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Szczegółowy opis zamówienia
 Pobierz
Wzór formularza oferty
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 Powrót do poprzedniej strony