Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia żłobka w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 1 w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020

Środa 31 października 2018
 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Wzór formularza oferty
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony