Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka Rzeszowie, ul. Podkarpacka 1 w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo”

Czwartek 15 listopada 2018
 

Zapyatnie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 1 w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo”  nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Formularz oferty
 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
 Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Wykaz usług
 Pobierz
Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych
 
 Powrót do poprzedniej strony