Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Lublinie, ul. Ułanów 25 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3"

Wtorek 7 sierpnia 2018
 

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową  – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Lublinie, ul. Ułanów 25 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3” nr wniosku RPLU.09.04.00-06-0013/17, Działanie 9.4 RPO WL 2014-2020

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.4

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Formularz oferty
 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
 Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Wykaz usług
 Pobierz
Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych
 
 Powrót do poprzedniej strony