Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń żłobka przy ul. Paderewskiego 2 w Dębicy

Piątek 27 października 2017
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy. Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie „Rozeznanie rynku” w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony