Maluszkowo

+48 515 055 955

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

W placówce realizowano projekt pn: Rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim i dębickim

Wnioskodawca: W2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Okres realizaci:  01.08.2017 – 31.08.2019

 

Celem głównym projektu było: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 50 (42K, 8M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku w powiecie dębickim w okresie od 01.01.2018 – 31.08.2019 r.

 

 50 osób (42K, 8M) zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego oraz powiatu dębickiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), o statusie na rynku pracy:

 

8 osób (4K,4M) bezrobotne lub bierne zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,

42 osób (38K,4M) opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.);

Zrealizowane zadania:

 

Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka w powiecie dębickim

Funkcjonowanie żłobka w powiecie dębickim

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:

 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 50 os.

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 50 szt.

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 8 os.

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 42 os.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo w Dębicy

Data udzielania wsparcia: 01.01.2018-31.08.2019

Godziny udzielania wsparcia: 6.30-17.30

Adres realizacji wsparcia: Dębica, ul. Paderewskiego 2