Maluszkowo

+ 48 502 465 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

W placówce realizowano projektu pn.: Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś
Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.05.2019
Cel główny projektu było: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 34 osób (33K, 1M) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie dla 34 dzieci w okresie od 01.04.2018 do 31.05.2019r.
Grupę docelową stanowiły 34 osoby (33 K, 1 M), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie miasta Krakowa (Województwa Małopolskiego) chcące powrócić /wejść na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym).
Zrealizowane zadania:
• Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka
• Funkcjonowanie żłobka
Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:
• Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 34 os. (33 kobiet, 1 mężczyzna)
• Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 34 szt.
• Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 18 os. (17 kobiety, 1 mężczyzna)
• Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu – 16 os. (16 kobiet)
Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielonego placówce:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo w Krakowie
Data udzielania wsparcia: 01.11.2018 – 31.05.2019
Godziny udzielania wsparcia: 7.00 – 17.30
Adres realizacji wsparcia: Kraków, ul. Górników 68