Maluszkowo

+48 502 465 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Tytuł projektu: Utworzenie Żłobka Maluszkowo 4
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś 
Okres realizacji:  01.03.2018 – 31.10.2020

W placówce w okresie 01.03.2018 – 31.10.2020 roku realizowano projekt, którego celem głównym było:  Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 (23K, 2M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 25 nowych miejsc opieki nas dziećmi w żłobku Maluszkowo 4 w okresie  od 01.10.2018 – 31.10.2020 r. 

Grupę docelową stanowiło 31 osób (31 Kobiet), rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 zamieszkujących na terenie miasta Lublina lub powiatu lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które chciały powrócić/ wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 ( urodzeniem lub wychowaniem dziecka), o statusie na rynku pracy:

  1. a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy e względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dla osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy;
  2. b) osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskiem w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy.

Zrealizowane zadania:

  • Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka
  • Funkcjonowanie żłobka

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:

  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 31 os. 
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 szt.
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu – 11 os.
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 18 os. 

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo 4 w Lublinie
Data udzielania wsparcia: 01.10.2018 – 31.10.2020
Godziny udzielania wsparcia: 6.30 – 17.30
Adres realizacji wsparcia: Lublin, ul. Nałęczowska 18 lok. 158 (obok Sklepu Żabka)