Maluszkowo

+48 517 515 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Kielanówka (edytowalna, PDF)

Projekty dla klubu seniora

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Rzeszowie, Tyczynie i Nienadówce

Tytuł projektu: Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Rzeszowie, Tyczynie i Nienadówce

Zadania:

Zadanie 1. Utworzenie 5 miejsc oraz zapewnienie funkcjonowania łącznie 40 miejsc w Klubie
Seniora w Rzeszowie

Zadanie 2. Funkcjonowanie Klubu Seniora w Tyczynie
Zadanie 3. Funkcjonowanie Klubu Seniora w Nienadówce

Grupa docelowa:

120 osób w tym 100 kobiet i 20 mężczyzn, zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego
powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego oraz miasta Rzeszów i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności, w tym:
a) 40 osób (31 K/9 M) Klub Seniora w Rzeszowie
b) 45 osób (39 K/6 M) Klub Seniora w Tyczynie
c) 35 osób (30K/5M) Klub Seniora w Nienadówce

Cel projektu:

Zapewnienie dostępu do dobrych jakościowo, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych świadczonych lokalnie w ramach Klubów Seniora na rzecz 120 osób w tym 100 kobiet i 20 mężczyzn, potrzebujących codziennego wsparcia, zamieszkujących powiat rzeszowski, łańcucki oraz m. Rzeszów w okresie 01.03.2024 – 28.02.2024 w skutek utworzenia 5 miejsc w Klubie Seniora w Rzeszowie oraz kontynuacji funkcjonowania dotychczasowych 115 miejsc w KS w Rzeszowie, Nienadówce i Tyczynie.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług podmioty – 1
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 5 szt.
Liczba osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, u których w wyniku uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora nastąpiła poprawa jakości życia – 108 osób w tym 90 kobiet i 18 mężczyzn.

Wartość projektu – 1 416 873,60 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich – 1 346 029,92 PLN 

#FunduszeUE

informacja dotycząca klubu seniora w tyczynie (dodatkowe miejsca)

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2022r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Tyczynie przy placówce Maluszkowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie A2 Sp. z o.o. od 1 września 2022r. zapewnia instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Klubu Seniora w Tyczynie w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.
 
Liczba miejsc oferowanych w Klubie Seniora w Tyczynie  
30 + 15 dodatkowych miejsc utworzonych w ramach ww. projektu. 
 
Prowadzono bieżący nabór uczestników do Klubu Seniora w Tyczynie (ul. Słoneczna 1).
 
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:
 
telefoniczny pod numerem: 517 515 555
mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl
 
Do Klubu Seniora mogą być przyjęci osoby spełniające poniższe kryterium:
– zamieszkanie na terenie gminy Tyczyn, Błażowa, Lubenia. 
– wiek uczestnika 60+
– jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarza stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

AKTYWNY SENIOR (01.08.2023)

logo-rz-

Zadanie publiczne: AKTYWNY SENIOR

Wnioskodawca: A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 20.07.2023 - 31.12.2023

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie uczestnictwa 30 osób, w tym 25 kobiet w wieku 60+ w życiu społecznego poprzez ich
aktywizację w okresie 01.08.2023-31.12.2023 w wyniku udziału w oferowanych w projekcie wsparciu:
 
– Zajęciach z aqua aerobiku
– Zajęciach edukacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa
– zajęciach edukacyjnych z psychodietetykiem połączonych z „zdrowymi” warsztatami kulinarnymi.

Grupa docelowa:
30 osób w tym 5 osób z Ukrainy (obywatele Ukrainy zamieszkujący w Rzeszowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) (25 kobiet/5 mężczyzn); liczba podziału na płeć wynika z dotychczasowego doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz demografii na terenie obszaru wsparcia), które zamieszkują woj. podkarpackie – M. Rzeszów w wieku 60+ zaliczane do grupy osób starszych, często potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Zadania:
1. Dostępność fizyczna – Aqua senior
2. Dostępność edukacyjna – Mądry Senior
3. Koordynacja projektu

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
Liczba działań zrealizowanych na rzecz seniorów w ramach zadania publicznego – 5;
Liczba uczestników zadania – 30;
Odsetek uczestników, którzy ocenili działanie jako adekwatne do ich potrzeb – 95;
Liczba osób, które zwiększyły wiedzę na temat bezpiecznej obsługi komputera i korzystania z internetu w wyniku udziału w oferowanym wsparciu – 28;
Liczba osób, u których nastąpiła poprawa kondycji psychofizycznej w wyniku udzielonego wsparcia – 28;
Liczba osób, u których odnotowano wzrost uczestnictwa w życiu społecznym – 30;
Wartość realizacji zadania – 37.700,00 zł. 

rekrutacja

Prowadzimy bieżący nabór do Klubu Seniora w Rzeszowie (ul. Podkarpacka 1)
 
Liczba oferowanych miejsc – 30, w tym 5 osób z Ukrainy (obywatele Ukrainy zamieszkujący w Rzeszowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). 
 
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 517 515 555
mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl
 
Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby spełniające poniższe kryteria:
– zamieszkanie na terenie woj. podkarpackiego, miasta Rzeszów;
– wiek uczestnika 60+
– złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie ogłoszonym w regulaminie naboru 
 

PODIUM DLA SENIORA

Tytuł projektu: PODIUM DLA SENIORA

Wnioskodawca: A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.10.2022 - 31.12.2023

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez kontynuację realizacji wsparcia w ramach działalności 25 miejsc w Klubie Seniora w Rzeszowie przy placówce Maluszkowo oraz utworzenie 10 nowych miejsc w okresie 10.2022-12.2023 roku skierowanych łącznie dla 35 (30K/5M) osób starszych w wieku 60+ zam. na terenie m. Rzeszów oraz Tyczyn/Boguchwała/Świlcza/Trzebownisko/Krasne, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Grupa docelowa:

35 osób (30K/5M), które zamieszkują województwo podkarpackie – m. Rzeszów i gm. Tyczyn/Boguchwała/Świlcza/Krasne/Trzebownisko, w wieku 60+ zaliczane do grupy osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia lub nps wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego. Preferowane będą:

a) osoby z nps i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społ. (KD 4).

b) osoby wszystkie z niżej wymienionych grup:

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu nps ale także lekkim,

– osoby z nps sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psych., w tym osoby z nps intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

– osoby korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ). Przewiduje się częściową odpłatność uczestnika, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowe pomocy społecznej, za realizowane usługi oferowanej przez Klub Seniora.

Zadania:

1. Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Rzeszowie przy placówce Maluszkowo.

2. Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Klubie Seniora w Rzeszowie przy placówce Maluszkowo.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu proj – 10 szt. 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 35 osób (30K/5M)

Finansowe przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 388 764,50 zł

Wkład własny: 45 737,00 zł części pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLUBU SENIORA W TYCZYNIE

Informujemy, że z dniem 31 marca 2022 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie A2 Sp. z o.o. od 1 kwietnia 2022r. zapewnia instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Klubu Seniora w Tyczynie w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.
 

Aktualnie prowadzimy nabór na uczestników do Klubu Seniora w Tyczynie (ul. Słoneczna 1).

Liczba oferowanych miejsc  – 30

 
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 517 515 555
mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl
 
Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby spełniające poniższe kryterium:
– zamieszkanie na terenie powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego lub miasta Rzeszów;
– wiek uczestnika 60+
– jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarza stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu). 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLUBU SENIORA W RZESZOWIE

Informujemy, że z dniem 31 marca 2022r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 
Od października 2022r. świadczono usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Klubu Seniora w Rzeszowie w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.
 
Aktualnie prowadzimy nabór na uczestników do Klubu Seniora w Rzeszowie (ul. Podkarpacka 1)
 
Liczba oferowanych miejsc – 25. 
 
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 517 515 555
mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl
 
Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby spełniające poniższe kryteria:
– zamieszkanie na terenie powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego lub miasta Rzeszów;
– wiek uczestnika 60+
– jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarza stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu). 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLUBU SENIORA W RZESZOWIE

Informujemy, z dniem 31 grudnia 2023r. zakończyła się realizacja projektu pn. „PODIUM DLA SENIORA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie A2 Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024r. zapewnia gotowość do dalszego świadczenia usług w ramach Klubu Seniora w Rzeszowie w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.
 
Aktualnie prowadzimy nabór na uczestników do Klubu Seniora w Rzeszowie (ul. Podkarpacka 1)
 
Liczba oferowanych miejsc – 35. 
 
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 517 515 555
mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl
 
Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby spełniające poniższe kryteria:
– zamieszkanie na terenie m. Rzeszów i gm. Tyczyn/Boguchwała/Świlcza/Krasne/Trzebownisko.
– wiek uczestnika 60+
– jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarza stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).