Maluszkowo

+48 517 515 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

autor grafiki:

Pani Ania, uczestniczka zajęć komputerowych w Klubie Seniora Maluszkowo

MALUSZKOWO to nie tylko opieka nad maluszkami – dbamy również o osoby starsze prowadząc Kluby Seniora, gdzie oferujemy nie tylko towarzystwo, ale również ciekawe zajęcia, warsztaty czy też wyjazdy.

Nasi seniorzy, dzięki temu mogą zapomnieć o samotności, uczuciu wyobcowania i mogą poczuć się częścią grupy. Wszystkie zajęcia poprawiają nie tylko samopoczucie, ale także kondycję fizyczną. Regularne uczęszczanie na takie zajęcia wnoszą nową energię w życie babci i dziadka. Uatrakcyjniamy ich tygodniowy plan i zapewniamy coś, czego mogą oczekiwać z przyjemnością.

Nasze Kluby Seniora to miejsca, które stają się receptą na samotność – umożliwiamy ludziom poznanie innych ludzi w wieku okołoemerytalnym i organizujemy różne rozrywki, na które na co dzień seniorzy mogą nie mieć pieniędzy.

Dokumenty do pobrania

formularz rekrutacyjny aktywny senior

regulamin rekrutacji aktywny senior

deklaracja członkostwa aktywny senior

regulamin rekrutacji do klubu seniora rzeszów 2

deklaracja uczestnika projektu klub seniora 2

wzór zaświadczenia lekarskiego klub seniora 2

formularz rekrutacyjny klub seniora 2

oświadczenie uczestnika klub seniora 2

oświadczenie uczestnika w zakresie wielokrotnego wykluczenia klub seniora 2

Zaświadczenie lekarskie KS24

Deklaracja uczestnika projektu KS24

Oświadczenie uczestnika w zakresie ochrony danych osobowych KS24

Regulamin rekrutacji Klub SNIORA Rzeszów KS24

Formularz rekrutacyjny KS24

informacja dotycząca klubu seniora w tyczynie (dodatkowe miejsca)

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2022r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Tyczynie przy placówce Maluszkowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie A2 Sp. z o.o. od 1 września 2022r. zapewnia instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Klubu Seniora w Tyczynie w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.
 
Liczba miejsc oferowanych w Klubie Seniora w Tyczynie  
30 + 15 dodatkowych miejsc utworzonych w ramach ww. projektu. 
 
Prowadzono bieżący nabór uczestników do Klubu Seniora w Tyczynie (ul. Słoneczna 1).
 
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:
 
telefoniczny pod numerem: 517 515 555
mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl
 
Do Klubu Seniora mogą być przyjęci osoby spełniające poniższe kryterium:
– zamieszkanie na terenie gminy Tyczyn, Błażowa, Lubenia. 
– wiek uczestnika 60+
– jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarza stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

AKTYWNY SENIOR (01.08.2023)

logo-rz-

Zadanie publiczne: AKTYWNY SENIOR

Wnioskodawca: A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 20.07.2023 - 31.12.2023

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie uczestnictwa 30 osób, w tym 25 kobiet w wieku 60+ w życiu społecznego poprzez ich
aktywizację w okresie 01.08.2023-31.12.2023 w wyniku udziału w oferowanych w projekcie wsparciu:
 
– Zajęciach z aqua aerobiku
– Zajęciach edukacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa
– zajęciach edukacyjnych z psychodietetykiem połączonych z „zdrowymi” warsztatami kulinarnymi.

Grupa docelowa:
30 osób w tym 5 osób z Ukrainy (obywatele Ukrainy zamieszkujący w Rzeszowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) (25 kobiet/5 mężczyzn); liczba podziału na płeć wynika z dotychczasowego doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz demografii na terenie obszaru wsparcia), które zamieszkują woj. podkarpackie – M. Rzeszów w wieku 60+ zaliczane do grupy osób starszych, często potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Zadania:
1. Dostępność fizyczna – Aqua senior
2. Dostępność edukacyjna – Mądry Senior
3. Koordynacja projektu

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
Liczba działań zrealizowanych na rzecz seniorów w ramach zadania publicznego – 5;
Liczba uczestników zadania – 30;
Odsetek uczestników, którzy ocenili działanie jako adekwatne do ich potrzeb – 95;
Liczba osób, które zwiększyły wiedzę na temat bezpiecznej obsługi komputera i korzystania z internetu w wyniku udziału w oferowanym wsparciu – 28;
Liczba osób, u których nastąpiła poprawa kondycji psychofizycznej w wyniku udzielonego wsparcia – 28;
Liczba osób, u których odnotowano wzrost uczestnictwa w życiu społecznym – 30;
Wartość realizacji zadania – 37.700,00 zł. 

rekrutacja

Prowadzimy bieżący nabór do Klubu Seniora w Rzeszowie (ul. Podkarpacka 1)
 
Liczba oferowanych miejsc – 30, w tym 5 osób z Ukrainy (obywatele Ukrainy zamieszkujący w Rzeszowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). 
 
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 517 515 555
mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl
 
Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby spełniające poniższe kryteria:
– zamieszkanie na terenie woj. podkarpackiego, miasta Rzeszów;
– wiek uczestnika 60+
– złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie ogłoszonym w regulaminie naboru 
 

PODIUM DLA SENIORA

Tytuł projektu: PODIUM DLA SENIORA

Wnioskodawca: A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.10.2022 - 31.12.2023

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez kontynuację realizacji wsparcia w ramach działalności 25 miejsc w Klubie Seniora w Rzeszowie przy placówce Maluszkowo oraz utworzenie 10 nowych miejsc w okresie 10.2022-12.2023 roku skierowanych łącznie dla 35 (30K/5M) osób starszych w wieku 60+ zam. na terenie m. Rzeszów oraz Tyczyn/Boguchwała/Świlcza/Trzebownisko/Krasne, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Grupa docelowa:

35 osób (30K/5M), które zamieszkują województwo podkarpackie – m. Rzeszów i gm. Tyczyn/Boguchwała/Świlcza/Krasne/Trzebownisko, w wieku 60+ zaliczane do grupy osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia lub nps wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego. Preferowane będą:

a) osoby z nps i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społ. (KD 4).

b) osoby wszystkie z niżej wymienionych grup:

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu nps ale także lekkim,

– osoby z nps sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psych., w tym osoby z nps intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

– osoby korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ). Przewiduje się częściową odpłatność uczestnika, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowe pomocy społecznej, za realizowane usługi oferowanej przez Klub Seniora.

Zadania:

1. Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Rzeszowie przy placówce Maluszkowo.

2. Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Klubie Seniora w Rzeszowie przy placówce Maluszkowo.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu proj – 10 szt. 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 35 osób (30K/5M)

Finansowe przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 388 764,50 zł

Wkład własny: 45 737,00 zł części pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLUBU SENIORA W TYCZYNIE

Informujemy, że z dniem 31 marca 2022 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie A2 Sp. z o.o. od 1 kwietnia 2022r. zapewnia instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Klubu Seniora w Tyczynie w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.
 

Aktualnie prowadzimy nabór na uczestników do Klubu Seniora w Tyczynie (ul. Słoneczna 1).

Liczba oferowanych miejsc  – 30

 
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 517 515 555
mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl
 
Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby spełniające poniższe kryterium:
– zamieszkanie na terenie powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego lub miasta Rzeszów;
– wiek uczestnika 60+
– jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarza stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu). 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLUBU SENIORA W RZESZOWIE

Informujemy, że z dniem 31 marca 2022r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 
Od października 2022r. świadczono usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Klubu Seniora w Rzeszowie w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.
 
Aktualnie prowadzimy nabór na uczestników do Klubu Seniora w Rzeszowie (ul. Podkarpacka 1)
 
Liczba oferowanych miejsc – 25. 
 
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia, prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 517 515 555
mailowy pod adresem: biuro@maluszkowo.com.pl
 
Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby spełniające poniższe kryteria:
– zamieszkanie na terenie powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego lub miasta Rzeszów;
– wiek uczestnika 60+
– jest osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarza stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).