Maluszkowo

Projekty

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Rzeszowie, Tyczynie i Nienadówce

Tytuł projektu: Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Rzeszowie, Tyczynie i Nienadówce

Zadania:

Zadanie 1. Utworzenie 5 miejsc oraz zapewnienie funkcjonowania łącznie 40 miejsc w Klubie
Seniora w Rzeszowie

Zadanie 2. Funkcjonowanie Klubu Seniora w Tyczynie
Zadanie 3. Funkcjonowanie Klubu Seniora w Nienadówce

Grupa docelowa:

120 osób w tym 100 kobiet i 20 mężczyzn, zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego
powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego oraz miasta Rzeszów i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności, w tym:
a) 40 osób (31 K/9 M) Klub Seniora w Rzeszowie
b) 45 osób (39 K/6 M) Klub Seniora w Tyczynie
c) 35 osób (30K/5M) Klub Seniora w Nienadówce

Cel projektu:

Zapewnienie dostępu do dobrych jakościowo, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych świadczonych lokalnie w ramach Klubów Seniora na rzecz 120 osób w tym 100 kobiet i 20 mężczyzn, potrzebujących codziennego wsparcia, zamieszkujących powiat rzeszowski, łańcucki oraz m. Rzeszów w okresie 01.03.2024 – 28.02.2024 w skutek utworzenia 5 miejsc w Klubie Seniora w Rzeszowie oraz kontynuacji funkcjonowania dotychczasowych 115 miejsc w KS w Rzeszowie, Nienadówce i Tyczynie.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług podmioty – 1
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 5 szt.
Liczba osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, u których w wyniku uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora nastąpiła poprawa jakości życia – 108 osób w tym 90 kobiet i 18 mężczyzn.

Wartość projektu – 1 416 873,60 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich – 1 346 029,92 PLN 

#FunduszeUE

Dokumenty do pobrania

Opis projektu

Rozwój przedszkola W Tyczynie

Tytuł projektu: Rozwój Przedszkola Maluszkowo w Tyczynie.

Zadania: Adaptacja i zakup wyposażenia do nowego oddziału Przedszkola
Funkcjonowanie nowego oddziału Przedszkola Maluszkowo w okresie 01.09.2023-31.08.2024
Szkolenia dla nauczycieli
Organizacja zajęć dodatkowych

 

Grupa docelowa:

58 osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze woj. podkarpackiego, w tym 55 dzieci w wieku przedszkolnym, korzystające z opieki wychowania przedszkolnego na terenie województwa podkarpackiego, na obszarze Gminy Tyczyn, z czego 30 dzieci to dzieci korzystające z nowo powstałych w projekcie miejsc przedszkolnych w oddziale na ul. Cichej 2 w Tyczynie i 25 dzieci korzystających tylko w projekcie z zajęć dodatkowych oraz 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych na umowę o pracę w A2 Anna Lubaś w przedmiotowym oddziale przedszkola Maluszkowo na ul. Cichej 2 w Tyczynie.

Cel projektu:
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim poprzez rozwój Przedszkola Maluszkowo w Tyczynie ul. Słoneczna 1, dla którego organem prowadzącym jest A2 Anna Lubaś w wyniku utworzenia 30 nowych miejsc przedszkolnych w oddziale przy ul. Cicha 2 w Tyczynie, realizację zajęć dodatkowych dla 55 dzieci w wieku przedszkolnym i rozwój kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie 15 miesięcy realizacji projektu.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po
opuszczeniu programu – 3 szt.
Liczba dzieci, u których zaobserwowano zniwelowanie deficytów w wyniku realizacji
zajęć dodatkowych – 44 osób, w tym 18 dziewczynek i 26 chłopców
Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej – 55 dzieci, w
tym 22 dziewczynki i 33 chłopców
Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1 szt.

Wartość projektu: 780.000,00 zł. 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 663.000,00  zł. 

#FunduszeUE

Dokumenty do pobrania

Opis projektu

Utworzenie przedszkola w nienadówce i dębicy

Tytuł projektu: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w województwie
podkarpackim poprzez utworzenie przedszkola w Nienadówce i Dębicy.

Zadania: Utworzenie i zakup wyposażenia Przedszkola w Nienadówce
Utworzenie i zakup wyposażenia Przedszkola w Dębicy
Funkcjonowanie Przedszkola w Nienadówce
Funkcjonowanie Przedszkola w Dębicy

Grupa docelowa:

35 osób zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. podkarpackiego, w tym
• 20 dzieci w wieku przedszkolnym, korzystające z opieki wychowania przedszkolnego w
Nienadówce woj. podkarpackie,
• 15 dzieci w wieku przedszkolnym, korzystające z opieki wychowania przedszkolnego w Dębicy woj. podkarpackie.

Celem przedsięwzięcia jest:
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim w Nienadówce 696B oraz Dębicy ul. Paderewskiego 2, dla którego organem prowadzącym będzie A2 Sp. z o.o. poprzez utworzenie 35 nowych miejsc
przedszkolnych – 20 miejsc w Przedszkolu w Nienadówce oraz 15 miejsc w Przedszkolu
w Dębicy, a także zapewnienie funkcjonowania i organizacji zajęć dla 35 dzieci w wieku
przedszkolnym w okresie 01 – 12.2024 roku.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
 Liczba dzieci, u których zaobserwowano zniwelowanie deficytów w wyniku realizacji zajęć
dodatkowych – 35 dzieci, w tym 17 dziewczynek i 18 chłopców
Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej – 35 dzieci, w
tym 17 dziewczynek i 18 chłopców
Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zakupiły pomoce dydaktyczne
i elementy wyposażenia pomieszczeń – 2 szt.
Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego – 35

Wartość projektu: 910.000,00 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 773.500,00 zł

#FunduszeUE

Dokumenty do pobrania

Opis projektu