Maluszkowo

+48 500 055 518

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

W placówce realizowano projekt pn: Przedszkole Maluszkowo w Dobrzechowie
Wnioskodawca: A2 Sp. z o.o.
Okres realizacji:  01.05.2020 – 31.08.2021

Cel głównym projektu było:  zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gm. Strzyżów poprzez utworzenie nowego Przedszkola Maluszkowo w Dobrzechowie z 35 miejscami i zapewnienie ich funkcjonowania w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021r.

Grupa docelową stanowili:

1) 35 dzieci (20 dziewczynek, 15 chłopców), które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczą się na teren powiatu strzyżowskiego w szczególności gm. Strzyżów dalej zwanych uczestnikami projektu (skrót UP) zgodnie z zapisami art. 45 ustawy o ośw. w wieku od początku roku szkolnego w roku kalend, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalend, w którym dziecko kończy 7 lat.
W uzasadnionych przypadkach proj.zostaną objęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.
2) Przedszkole Maluszkowo w Dobrzechowie, (KRYT. PREM nr 2), gdyż projekt przewiduje objęcie wsparciem nowotworzony ośrodek wychowania przedszkolnego.

Zrealizowane zadania:

nr 1: Adaptacja i doposażenie Przedszkola Maluszkowo w Dobrzechowie
nr 2: Funkcjonowanie Przedszkola Maluszkowo w Dobrzechowie
nr 3: Organizacja zajęć dodatkowych

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:
1. Liczba dzieci, u których zaobserwowano zniwelowanie deficytów w wyniku realizacji zajęć dodatkowych – 28 osób

  1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 35 szt.
    3.. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 35 osób

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Przedszkola Maluszkowo w Dobrzechowie
Data udzielania wsparcia: 01.09.2020 – 31.08.2021
Godziny udzielania wsparcia: 7.00-16.30
Adres realizacji wsparcia: Dobrzechów 3,