Maluszkowo

+48 517 525 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

W placówce realizowano projekt pt. Utworzenie Punktu Przedszkolnego Maluszkowo 2
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś
Okres realizacji: 01.07.2017-31.08.2018

Celem głównym projektu było: zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Tyczyn poprzez utworzenie Przedszkola Maluszkowo 2 dla 20 dzieci (9Dz,11Ch) z terenu gminy Tyczyn, Błażowa, Lubenia w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018r. 

Poprzez utworzenie 20 miejsc przedszkolnych na terenie gminy Tyczyn, dostosowanie oferty edukacji dzieci małych do  lokalnych potrzeb gminy Tyczyn i sąsiadujących gmin, oddziaływanie na niekorzystne schematy pozostawiania dzieci w domu z dziadkami, projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WP 2014-20 w zakresie edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie ich szans edukacyjnych.

Zrealizowane zadania:

  • Zakup wyposażenia Przedszkola Maluszkowo 2
  • Funkcjonowanie Przedszkola Maluszkowo 2
  • Organizacja zajęć logopedycznych
  • Organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:

  •  Liczba dzieci, które dzięki otrzymaniu ofertę uczestnictwa w projekcie zwiększyły swoje szanse edukacyjne na dalszym etapie nauki – 20 szt

Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielony placówce:
Rodzaj wsparcia: Działalność Przedszkola Maluszkowo 2
Data udzielania wsparcia: 01.09.2017-31.08.2018
Godziny udzielania wsparcia: 7.00-16.30
Adres realizacji wsparcia: ul. Grunwaldzka 35F, Tyczyn