Maluszkowo

+48 517 525 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Żłobek „Maluszkowo” 25.08.2017 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Tyczyna. 

 

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Gminy Tyczyn. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

 

Przedszkole „Maluszkowo” 29.08.2017 roku otrzymało wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Tyczyna. Przedszkole „Maluszkowo” utworzono w ramach projektu pt. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego Maluszkowo 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

 

Nadzór nad Przedszkolem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miejski w Tyczynie. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

statut przedszkola

statut żłobka - aktualizacja 01.05.2024

regulamin organizacyjny żłobka maluszkowo

wzór wypowiedzenia żłobek

regulamin żłobka maluszkowo

Karta informacyjna ŻŁOBEK

Karta informacyjna PRZEDSZKOLE

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL