Maluszkowo

+48 535 383 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

W placówce realizowano projekt pn: Przedszkole Maluszkowo 3 w Rzeszowie
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś
Okres realizacji:  01.01.2021 – 31.08.2022

Cel głównym projektu:  zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Rzeszowa poprzez utworzenie nowego Przedszkola Maluszkowo  z 25 miejscami i zapewnienie ich funkcjonowania w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022r.

Grupa docelowa:

1) 25 dzieci (14 dziewczynek, 11 chłopców), które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczą się na terenie Rzeszowa dalej zwanych uczestnikami projektu (skrót UP) zgodnie z zapisami art. 45 ustawy o ośw. w wieku od początku roku szkolnego w roku kalend, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalend, w którym dziecko kończy 7 lat.
W uzasadnionych przypadkach proj.zostaną objęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.
2) Przedszkole Maluszkowo w Rzeszowie zlokalizowane w Rzeszowie, gdyż projekt przewiduje objęcie wsparciem nowotworzony ośrodek wychowania przedszkolnego.

 Zadania:

nr 1: Adaptacja i doposażenie Przedszkola Maluszkowo
nr 2: Funkcjonowanie Przedszkola Maluszkowo
nr 3: Organizacja zajęć dodatkowych

Główne rezultaty projektu: 
1. Liczba dzieci, u których zaobserwowano zniwelowanie deficytów w wyniku realizacji zajęć dodatkowych – 20 osób

  1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25 szt.
    3.. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 25 osób

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Przedszkola Maluszkowo w Rzeszowie
Data udzielania wsparcia: 01.09.2021 – 31.08.2022
Godziny udzielania wsparcia: 7.00-16.30
Adres realizacji wsparcia:  Rzeszów, ul. Lwowska 98D lok. 1