Maluszkowo

+48 535 050 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Tytuł projektu: Rozwój sieci żłobków Maluszkowo
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś
Okres realizacji: od: 01.04.2018 do: 31.12.2021
Cel główny: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród co najmniej 69 (66K,3M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 90 miejsc opieki w 2 nowo utworzonych żłobkach sieci Maluszkowo w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021r.
Grupa docelowa projektu: 90 osób (86K, 4M), zamieszkała na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów w rozumieniu KC które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychorowaniem dziecka)
a) 27 osoby (26K, 1M) bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym co najmniej 23 osób bezrobotnych (22K, 1M) – KRYTERIUM PREMIUJĄCE NR.2 pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka.
b) 63 osób (61K, 2M) opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.)
Zadania:
– Utworzenie żłobka 1
– Utworzenie żłobka 2
– Funkcjonowanie żłobka
– Funkcjonowanie żłobka 2
Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 90 os. b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 90 szt. c) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 19 os. d) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 50 os.
Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność dwóch Żłobków Maluszkowo w Rzeszowie.
Data udzielania wsparcia: Żłobek 1 – 01.01.2019 do 31.12.2020
Żłobek 2 – 01.04.2020 do 31.12.2021
Godziny udzielania wsparcia: 6.30 – 17.30
Adres realizacji wsparcia: Żłobek 1 – Rzeszów, ul. Podkarpacka 1
Adres realizacji wsparcia: Żłobek 2 – Rzeszów, ul. Wołyńska (Osiedle Karolina, boczna ul. Błobosławionej Karoliny nieopodal Publicznego Żłobka Karolinka)
Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.