Zapytanie ofertowe na usługę cateringową do Żłobka Maluszkowo w Dobrzechowie nr 3 gm. Strzyżów

Wtorek 10 maja 2022
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka
Maluszkowo w Dobrzechowie gm. Strzyżów w ramach realizacji projektu pn. „Żłobek Maluszkowo w Dobrzechowie nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0010/19

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze oferty
 Pobierz
Zał. nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Szczegółowy opis zamówienia
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony