Maluszkowo

+48 533 324 716

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

a) FORMALNE:
– zamieszkanie, nauka lub praca na terenie powiatu rzeszowskiego / miasta Rzeszów
– posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub
– posiadanie statusu osoby opiekującej się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnionej na czas określony, pracującej będącej w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy/ewentualnie zaświadczenia z ZUS, wydruk CEIDG w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej), które chcą powrócić/wejść na rynek pracy, a obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, czyli pozostają bez pracy, przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub
– posiadanie statusu osoby pracującej sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (zaś
– dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie.

 

b) MERYTORYCZNE:
W procesie naboru są brane pod uwagę następujące, kryteria punktujące (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):
• wielodzietność rodziny kandydata tj. posiadanie 3+ dzieci zgodnie z zapisami ustawy – 5 pkt.,
• nps kandydata (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) – 15 pkt.,
• nps dziecka kandydata (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) – 5pkt.
• samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (oświadczenie) – 5pkt.
• długość okresu przebywania poza rynkiem pracy – do 1 roku-2pkt.,1-2 lat- 4pkt., powyżej 2 lat- 6pkt.

Dokumenty do pobrania

karta informacyjna dziecka

karta zgłoszeniowa dziecka do żłobka