Maluszkowo

+48 509 555 440

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Tytuł projektu: Żłobek Maluszkowo w Nienadówce 2
Wnioskodawca: A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Okres realizacji: 01.03.2018 – 31.05.2020

Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 (22K, 3M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku Maluszkowo w Nienadówce w okresie od 01.06.2018 do 31.05.2020r. 

25 osób (22K, 3M), zamieszkujących na terenie gminy Sokołów Małopolski, Kamień i Trzebownisko w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), czyli o statusie na rynku pracy: 

  • 10 osób (7K, 3M) bezrobotne lub osoba bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka, 
  • 15 osób (15K) opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę; osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.)

Zadania:

  • Zapewnienie funkcjonowania 25 miejsc w żłobku Maluszkowo

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 os.
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 szt.
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 6 os.
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 13 os.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo w Nienadówce
Data udzielania wsparcia: 01.03.2018-31.05.2020
Godziny udzielania wsparcia: 6.30-17.30
Adres realizacji wsparcia: Nienadówka 696B