Maluszkowo

+48 519 555 994

Karta zgłoszeniowa (edytowalna | PDF)

W placówce realizowano projekt pn: Utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Maluszkowo 2 w Rzeszowie
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś
Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.08.2020
Celem głównym projektu było: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rzeszów poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 15 nowych miejsc w Przedszkolu Maluszkowo 2 ul. Podkarpacka 1 w Rzeszowie w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020r.
Grupa docelowa:
1) 15 dzieci (8 dziewczynek, 7 chłopców) przyjętych do nowoutworzonego oddziału Przedszkola Maluszkowo 2, zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Podkarpacka 1, z uwagi na zwiększenie liczby miejsc w istniejącym od września 2018r. Ośrodku Wychowania Przedszkolnego. Uczestnikami projektu są zgodnie z zapisami art.45 ust. o oświacie dzieci w wieku od początku roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W uzasadnionych przypadkach, dostępności miejsc projektu, zostaną objęte dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia zamieszkujące
2) Przedszkole Maluszkowo 2 w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 1 utworzone we wrześniu 2018 r., w ramach realizacji projektu pn. Przedszkole Maluszkowo 2 w Rzeszowie, wniosek nr RPPK.09.01.00-18-0020/17, w którym powstanie nowy 15 miejscowy oddział i zostanie doposażony.
Zrealizowane zadania:
• Adaptacja i doposażenie Przedszkola Maluszkowo 2
• Funkcjonowanie Przedszkola Maluszkowo 2
• Organizacja zajęć dodatkowych
Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:
• Liczba dzieci, u których zdiagnozowano poprawę postawy ciała i /lub zatrzymano rozwój wady – 12 osób
• Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 15 osób
• Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 15 osób
Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Przedszkola Maluszkowo 2
Data udzielania wsparcia: 01.09.2019 – 31.08.2020
Godziny udzielania wsparcia: 6.30-17.30
Adres realizacji wsparcia: Rzeszów, ul. Podkarpacka 1