Maluszkowo

+48 533 324 716

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Tytuł projektu: Maluszek do żłobka – rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim 
Wnioskodawca: W2 Sp. z o.o. Sp. k.
Okres realizacji:  od: 01.01.2021 do: 30.06.2023

Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród co najmniej 34 (31K, 3M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
poprzez udostępnienie 34 miejsc opieki w nowoutworzonym żłobku w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2023r.

 Grupa docelowa projektu: 

34 os. (31K, 3M), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu rzesz. lub m. Rzeszów i są
rodzicami lub prawnymi opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia w przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, pracujący oraz przebywający poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki
nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka, w tym:
a) 10 osób (10K, 0M) bezrobotne lub bierne zaw., w tym co najmniej 5 osób bezrob. (5K) – KSD 6, pozost. poza rynkiem pracy ze względu na obow. opieki nad
dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zaw. ze względu na urodz. dziecka,
b) 24 osób (21K, 3M) opiekują. się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę; osoby zatr. na czas określony,
będące w trakcie przerwy związ. z urlopem macierzyńskim, rodziciel. lub wychow. w rozum. ustawy dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz.1662 z późn. zm.) jak również osoby pracujące sprawujące opiekę nad dzieck. do lat 3;

Zadania:

Zadanie nr 1 Utworzenie żłobka
Zadanie nr 2 Funkcjonowanie żłobka

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

  1. a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 34 os.
    b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 34 szt.
    c) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 7 os.
    d) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 20 os.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo w Rzeszowie.
Data udzielania wsparcia: Żłobek  – 01.09.2021 do 30.06.2023

                                       Godziny udzielania wsparcia: 6.30 – 17.30
Adres realizacji wsparcia: Rzeszów, ul. Lwowska 98D lok. 1

 

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.