Maluszkowo

+48 502 352 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Tytuł projektu: Utworzenie żłobka Maluszkowo 2

Wniosek nr RPLU.09.04.00-06-0004/18
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś 
Okres realizacji:  01.06.2019 – 31.12.2021

Cel główny:  Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 (23K, 2M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie w Lublinie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku Maluszkowo w okresie 01.06.2019 – 31.12.2019 oraz zapewnienie ich funkcjonowania w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2021r.

Grupę docelową stanowi 25 osób (23K, 2M) – rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3, którzy pracują lub zamieszkują na obszarze miasta Lublin lub powiatu lubelskiego/świdnickiego, woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego chcący powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), o statusie na rynku pracy:
a) 8 osób (7K, 1M) bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy; (30% stanowią osoby bezrobotne lub bierne zawodowo – kryterium premiujące nr 5)
b) 17 (16K, 1M) osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zadania:

  • Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka
  • Funkcjonowanie żłobka

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

  •  Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 os. 
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 szt.
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 14 os. (14K)
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 6 os. (5K/1M)

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo 3 w Lublinie
Data udzielania wsparcia: 01.01.2020 – 31.12.2021
Godziny udzielania wsparcia: 6.30 – 17.30
Adres realizacji wsparcia: Lublin, ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104