Maluszkowo

+48 500 215 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Tytuł projektu: Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś
Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.09.2020
Pierwsza placówka Maluszkowo w Lublinie powstała w ramach realizacji projektu, którego celem głównym było zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 (23K, 2M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 25 nowych miejsc opieki nas dziećmi w żłobku Maluszkowo 3 w okresie od 01.10.2018 – 30.09.2020 r.
Grupę docelową stanowiło 40 osób (37 K, 3 M), rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 zamieszkujących na terenie miasta Lublina lub powiatu lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, którzy chcieli powrócić/ wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 ( urodzeniem lub wychowaniem dziecka), o statusie na rynku pracy:
a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy e względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dla osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy;
b) osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskiem w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy.
Zadania:
• Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka
• Funkcjonowanie żłobka
Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:
• Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 40 os., w tym 37 kobiet
• Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 szt.
• Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu – 15 os.
• Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 20 os. , w tym 18 kobiet.
Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo 3 w Lublinie
Data udzielania wsparcia: 01.10.2018 – 30.09.2020
Godziny udzielania wsparcia: 6.30 – 17.30
Adres realizacji wsparcia: Lublin, ul. Ułanów 25