Maluszkowo

+48 517 515 555

Karta zgłoszeniowa (edytowalna | PDF)

Niepubliczne Przedszkole Maluszkowo 21.12.2021 roku otrzymało wpis do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin.

 

Niepubliczne Przedszkole Maluszkowo utworzono w ramach projektu pt. „Przedszkole Maluszkowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje12.1 Edukacja przedszkolna.
 
Nadzór nad Przedszkolem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta w Lublinie. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie.

Dokumenty do pobrania

informacja dla rodziców o przetwarzaniu danych osobowych

informacja rodo

statut PRZEDSZKOLA

wzór wypowiedzenia przedszkole

Karta informacyjna PRZEDSZKOLE

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem A2 AL