Maluszkowo

+ 48 502 465 555

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Nabór do naszych placówek odbywa się w sposób ciągły przez cały rok. W przypadku braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa.   

KRYTERIA PRZYJĘĆ

  • zamieszkanie lub nauka na terenie woj. podkarpackiego, w wieku przedszkolnym zgodnie

z ust. Prawo oświatowe, dostarczenie kompletu dok. w wyznaczonym czasie.

  • dzieci nie objęte wcześniej edukacją przedszkolną (oświadczenie)
  • wielodzietność rodziny uczestnika (oświadczenie) tj. posiadanie 3+ dzieci zgodnie z zapisami ustawy (oświadczenie)
  • niepełnosprawność kandydata lub rodzica (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o nps)
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące, kryteria

1) co najmniej jeden z rodziców (prawni opiekunowie) pracują, uczą się.

2) wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do Przedszkola wpłynął wniosek o przyjęcie także

rodzeństwa

Osoby, które są zainteresowane zapisem dziecka do naszych placówek proszone są o pobranie karty zgłoszenia dziecka do żłobka  i przesłanie elektronicznie, bądź dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do interesującej Państwa placówki. 

 

Przesłanie karty zgłoszeniowej ma jedynie charakter informacyjny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.

Ostatecznym warunkiem umieszczenia dziecka na liście danej placówki jest podpisanie umowy i dokonanie opłaty wpisowej.

1. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po
opuszczeniu programu – 3 szt.
2. Liczba dzieci, u których zaobserwowano zniwelowanie deficytów w wyniku realizacji zajęć
dodatkowych – 44 osób, w tym 18 dziewczynek i 26 chłopców

 

 

Dokumenty do pobrania

karta informacyjna dziecka do przedszkola

karta zgłoszeniowa dziecka do przedszkola