Maluszkowo

+48 515 055 955

Karty zgłoszeniowe (edytowalna | PDF)

Tytuł projektu: Rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim
Wnioskodawca: W2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Okres realizacji: od: 01.01.2019 do: 31.12.2021
Cel główny: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród co najmniej 34 (33K,1M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 42 miejsc opieki w nowo utworzonym żłobku w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021r.
Grupa docelowa projektu: 42 os. (40K,2M), zam. na terenie powiatu rzeszowskiego i
miasta Rzeszów w rozumieniu KC, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiek. nad dziećmi do lat 3 (uroczeniem lub wychowywanie
dziecka):
a) 20 os.(19K, 1M) bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym co najmniej 12 osób
bezrobotnych pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,
b) 22 os. (21K, 1M) opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad
dzieckiem kończy się umowa o pracę; osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz.1662 z późn.zm.);
Główne zadania:
Zadanie nr 1 Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka
Zadanie nr 2 Funkcjonowanie żłobka
Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:
a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 42 os.
b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 42 szt. c) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po
opuszczeniu programu – 12 os. d) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 22 os.
Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Działalność Żłobka Maluszkowo w Jasionce
Data udzielania wsparcia: 01.01.2020 do 31.12.2021
Godziny udzielania wsparcia: 6.30 – 17.30
Adres realizacji wsparcia: Jasionka 915A
Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.